Lyke Tjoonk

Klassieke homeopathie voor landbouw- en huisdieren

Privacybeleid

Klassiek Homeopathie voor

Landbouw- en Huisdieren

Lyke Tjoonk

Privacyverklaring algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens die worden verwerkt

In mijn praktijk (Klassiek homeopathie voor landbouw- en huisdieren Lyke Tjoonk) kan ik  (Lyke Tjoonk) uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van mijn diensten. Door van mijn diensten gebruik te maken stemt u in met het verwerken van persoonsgegevens zoals u of ik die invullen in de vragenlijst die behoort bij het intake gesprek.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Waarom ik uw persoonsgegevens nodig heb:

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) schrijft voor dat zorgverleners medische dossiers goed beveiligen. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot het dossier van de patiënt.

Ik verwerk uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk ( per mail of per post) te kunnen benaderen. Daar naast gebruik ik uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de behandeling van uw dier waarvoor u van mijn diensten gebruik maakt.

Hoe ik uw gegevens bewaar:

Ik bewaar uw persoonsgegevens in een beveiligd  klanten bestand. Uw gegevens worden volgens de geldende wettelijke termijnen bewaard.

Delen met anderen:

Ik deel uw gegevens niet met anderen.

Gegevens inzien of aanpassen:

U heeft het recht om het dossier in te zien en/of te corrigeren.

Dit vindt plaats in mijn praktijkruimte.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

U heeft het recht een klacht in te dienen bij het AP als ik bovenstaande niet naleef.

Beveiligen

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Klassiek Homeopathie voor landbouw– en huisdieren Lyke Tjoonk, is als volgt te bereiken:

E-mail: info@lyketjoonk.nl

Postadres: Schimmeldijk 2 . 7251 MX Vorden

Praktijkadres: Schimmeldijk 2 . 7251 MX Vorden

© 2024 Lyke Tjoonk

Ontwikkeld door eXtremelyWeb